31 marca 2024

Co to jest CHPL - charakterystyka produktu leczniczego?

Charakterystyka produktu leczniczego to dokument, z którego każdego dnia korzystają lekarze i farmaceuci. Znajduje się w niej szereg informacji, których pacjent nie znajdzie w podstawowym narzędziu informacji o leku jakim jest ulotka. CHPL jest również niezbędny, żeby zarejestrować lek i uzyskać do niego pozwolenie, a przede wszystkim jest dokumentem przeznaczonym i dedykowanym dla personelu medycznego.

 

Spis treści

Definicja CHPL

Jak podzielone jest CHPL?

Szczegółowe dane kliniczne

Właściwości farmakologiczne

Pytania i odpowiedzi nt. CHPL

 

CHPL - definicja

CHPL, czyli charakterystyka produktu leczniczego to rodzaj dokumentu zawierający dane związane z procesem rejestracji leku, na który składają się przeprowadzane badania kliniczne. Jakie dane znajdują się w CHPL? Ściśle określa to ustawa "Prawo farmaceutyczne". Wymienia się wśród nich informacje podstawowe jak nazwa produktu leczniczego, skład, postać farmaceutyczną (tabletki, kapsułki, syrop itd.).

W dalszej kolejności znajdują się informacje jak:

 • wskazania, dawkowanie
 • przeciwwskazania
 • interakcje, środki ostrożności
 • stosowanie w okresie ciąży i karmienia, wpływ leku na płodność
 • skutki uboczne (działania niepożądane).

 

WAŻNE!

Wiele osób może mieć przeświadczenie, że wszystko co wymieniłam jest w ulotce. TAK i NIE. Dlaczego? CHPL to mocno rozbudowana informacja medyczna dotycząca leku dopuszczonego do obrotu np. krajowego na podstawie której powstaje ulotka dla pacjenta. Dlatego w CHPL znajdują się sekcje niespotykane w ulotce jak przedawkowanie (objawy, antidotum, postępowanie z pacjentem w przypadku zatrucia), a także tajemniczo brzmiące właściwości farmakodynamiczne i farmakokinetyczne (w uproszczeniu tłumaczą one co dzieje się z substancją czynną w organizmie).

 

Dokument jak CHPL występuje również w innym krajach np. Unii Europejskiej pod angielskim skrótem SPC lub SMPC (Summary of Product Characteristics).

 

Jak podzielone są informacje w CHPL?

Każdy CHPL podzielony jest na 10 punktów. Niektóre z nich mają długość zaledwie 2-3 zdań, a inne są rozbudowane na kilka dodatkowych podpunktów. Najkrótsze części to:

 • nazwa własna produktu leczniczego (punkt 1.)
 • skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej (dalszy skład tj. substancje pomocnicze są wymienione w innej części CHPL) (2.)
 • postać farmaceutyczna (3.)
 • podmiot odpowiedzialny (7.)
 • numer pozwolenia (8.)
 • data wydania pozwolenia lub jego przedłużenia (9.)
 • data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu CHPL (10.).

 

Bardziej rozbudowana część to punkt 6, czyli "dane farmaceutyczne", na który składają takie informacje jak:

 • wykaz substancji pomocniczych (6.1)
 • niezgodności farmaceutyczne (6.2)
 • okres ważności (6.3)
 • specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu (6.4)
 • rodzaj i zawartość opakowania (6.5)
 • środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego (6.6).

 

Największe znaczenie dla procesu leczenia, jego bezpieczeństwa stanowią:

 • punkt 4 - szczegółowe dane kliniczne
 • punkt 5 - właściwości farmakologiczne.

 

Więcej o nich przeczytasz w dalszej części artykułu!

 

Szczegółowe dane kliniczne w CHPL

Informacje zawarte w szczegółowych danych klinicznych zajmują połowę lub więcej treści w całym CHPL. Wynika to z rozbudowania tej części. O czym przeczytamy w szczegółowych danych klinicznych? To informacje podzielone na 9 podpunktów - od 4.1 do 4.9. Są to:

 • 4.1 wskazania do stosowania
 • 4.2 dawkowanie i sposób podawania
 • 4.3 przeciwwskazania
 • 4.4 specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
 • 4.5 interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
 • 4.6 wpływ na płodność, ciążę i laktację
 • 4.7 wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
 • 4.8 działania niepożądane
 • 4.9 przedawkowanie.

Co dokładniej kryje każdy z podpunktów? Zobacz tabelkę poniżej.

 

Szczegółowe dane kliniczne w CHPL - opis poszczególnych punktów

podpunkt w szczegółowe dane kliniczne

o czym jest ten podpunkt?

wskazania do stosowania

- w jakich chorobach, przy jakich dolegliwościach stosuje się ten lek (np. na ból, gorączkę)

- dla jakiej grupy wiekowej jest ten lek np. młodzież od 12. roku życia i dorośli, niemowlęta od 3. miesiąca życia

dodatkowe informacje:

- lek do stosowania w leczeniu objawowym lub przyczynowym

dawkowanie i sposób dawkowania

- określa czy lek stosuje się doustnie, do nosa, do ucha, na skórę, na błony śluzowe, do oczu, dopochwowo dla globulek, doodbytniczo dla czopków, dożylnie dla iniekcji itd.

- w jakich dawkach stosuje się ten lek (dawka jednorazowa, dobowa), jak często powtarza się dawkowanie

dodatkowe informacje:

- jak długo stosuje się ten lek bez kontroli lekarza

- czy pokarm opóźnia wchłanianie leku

- informacja o konieczności popicia leku dużą porcją wody

przeciwwskazania

- określają kiedy stosowanie leku jest zabronione np. w danej kategorii wiekowej, w czasie ciąży / laktacji, przy obecności danych chorób

- zawsze pojawia się informacja nt. przeciwwskazania do stosowania u pacjentów, którzy wykazują nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych

specjalne ostrzeżenia

- określają np. w jakich chorobach stosowanie danego leku wymaga ostrożności

- inne informacje jak alkohol może wpływać na działanie leku

interakcje z lekami

- znajdują się tutaj informacje w połączeniu z jakimi lekami może wystąpić nasilone działanie terapeutyczne mogące wywołać z większym prawdopodobieństwem skutki uboczne, a także jakie leki osłabiają działanie danego leku jak dany lek wpływa na inne leki

dodatkowe informacje:

- czy lek powoduje inne interakcje np. fototoksyczne w kontakcie z promieniowaniem słonecznym (niektóre NLPZ)

płodność, ciąża i laktacje

- czy stosowanie w ciąży jest dozwolone, czy lek przenika przez łożysko i ma szkodliwe lub nieszkodliwe działanie na płód / dziecko

- czy stosowanie leku w karmieniu piersią jest dozwolone, czy lek przenika do mleka i ma wpływ na dziecko karmione mlekiem matki

- czy lek może negatywnie wpływać na płodność np. ibuprofen może zaburzać czasowo płodność u kobiet w czasie

prowadzenie pojazdów

- czy lek zaburza prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn np. wywołuje senność, zaburzenia widzenia, zawroty głowy

- można znajdować się również informacja, że lek nie ma negatywnego wpływu lub aspekt ten nie został badany

działania niepożądane (skutki uboczne)

- w tej części zostały wymienione skutki uboczne leku z częstością występowania danego działania niepożądanego (bardzo często, często, niezbyt często, rzadko, bardzo rzadko, częstość nieznana)

- bardzo często przyjmuje formę tabeli, szczególnie, jeśli skutków ubocznych jest wiele i mogą być one podzielone zależnie od układu funkcjonalnego człowieka np. działania niepożądane układu nerwowego, pokarmowego, hormonalnego itd.

- w tej części może być również opisany wpływ danego leku na wyniki badań np. podwyższenie prób wątrobowych, fałszowanie testów alergicznych (dla leków przeciwhistaminowych)

przedawkowanie

- w tej części zostały wymienione możliwe objawy przedawkowania, a także podstawowe postępowanie związane z pacjentem, który świadomie lub nie przedawkował lek

- w przypadku niektórych związków nie obserwuje się objawów przedawkowania, ale należą one do wyjątków np. biotyna

 

Właściwości farmakologiczne w CHPL

Dzielą się ona na 3 części tj. punkt 5.1 (właściwości farmakodynamiczne), 5.2 (właściwości farmakokinetyczne) i 5.3 (przedkliniczne dane dotyczące bezpieczeństwa).

 

Właściwości farmakodynamiczne (5.1)

W części właściwości farmakodynamiczne można przeczytać o przynależności do grupy farmakoterapeutycznej, która uwzględnia podstawowe działanie i budowę chemiczną, a także przypisany danemu lekowi kod ATC. W dalszej kolejności został omówiony mechanizm działania leku z wyjaśnieniem właściwości terapeutycznych. Co ciekawe niektóre leki w tej części mogą zawierać informację o "nie do końca poznanym mechanizmie działania", jednak często podaje się przypuszczalny mechanizm działania (jeden lub więcej).

 

Właściwości farmakokinetyczne (5.2)

Farmakokinetyka opowiada o wędrówce substancji czynnej w ustroju. W ramach niej wyróżnia się informacje podzielone na:

 • wchłanianie - opisuje czy substancja czynna łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego (w dużym stopniu i z określeniem jej maksymalnego stężenia), bardzo często tutaj znajdują się informacje czy pokarm nie ma znaczenia na absorpcję jelitową leku, może go wzmagać lub ograniczać
 • dystrybucję - opisuje czy lek przechodzi o innych tkanek (np. gromadzi się w tkance tłuszczowej), czy wiąże się z białkami osocza (w takiej postaci lek nie wykazuje działania)
 • metabolizm - w jaki sposób związek jest "unieszkodliwiany" tzn. przekształcany do metabolitów, które potem trafiają do moczu lub kału; leki ulegają przede wszystkim metabolizmowi wątrobowemu - mogą ulegać reakcjom utleniania/redukcji przez enzymy cytochromu P-450 lub wiązaniu w postaci soli łatwej do wydalenia
 • eliminację - w tej części możemy dowiedzieć się jak długo lek pozostaje czynny w organizmie, co przekłada się na długość jego działania, oprócz tego tutaj dowiadujemy się jaką droga lek jest usuwany z organizmu (przez kał i/lub mocz).

W przypadku niektórych leków opis właściwości farmakokinetycznych jest krótki. Dlaczego? Mogą być to preparaty do miejscowego stosowania, w których stopień wchłaniania substancji czynnej do krążenia ogólnego jest znikomy i nie ma znaczenia klinicznego. Zatem jeśli substancja czynna danego leku działa wyłącznie miejscowo np. na skórze, w uchu, na dziąsłach, to nie można określić ani stopnia wchłaniania, a także dalszych etapów jak dystrybucja, metabolizm czy eliminacja.

 

Przedkliniczne dane dotyczące bezpieczeństwa (5.3)

W tej części zostały zawarte informacje o działaniu danej substancji czynnej w populacji zwierzęcej w ramach badań przedklinicznych, czyli takich, które prowadzi się przed badaniem leku na ludziach. Jakie informacje można uzyskać? Na jakich zwierzętach zostały badane leki, czy obserwowano objawy toksyczności ostrej i przewlekłej, a także info nt. genotoksyczności, działania teratogennego i rakotwórczego.

 

CHPL w pytaniach i odpowiedziach

CHPL jest dokumentem o rozbudowanej treści. Nic więc dziwnego, że wiele osób może mieć w związku z charakterystyką produktu leczniczego dodatkowe pytania. Poniżej zebrałam kilka z nich.

 

Czy pisząc swoje teksty korzystam z CHPL?

CHPL to dla mnie jako copywritera medycznego podstawowa informacja nt. danego leku, dzięki której jestem w stanie stworzyć rozbudowany wpis na temat danej substancji czynnej.

 

Czy w CHPL lub ulotce znajdują się informacje nt. refundacji danego leku?

Nie, szczegółowy wykaz leków refundowanych zawierający poziom odpłatności, wskazania do refundacji, ceny leków jest aktualizowany co 2 miesiące i znajduje się w specjalnym obwieszczeniu Ministra Zdrowia (Obwieszczenie MZ w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych).

 

Kto zatwierdza brzmienie CHPL danego leku?

Jednostką rządową, która zapewnia bezpieczeństwo nad zgodnością z obowiązującymi przepisami i wymogami związanymi nie tylko z CHPL jest URPL - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Urząd ten wydaje również decyzję o dopuszczeniu danego leku do obrotu krajowego.

 

Gdzie szukać CHPL - czy jest specjalny i dedykowany do niego serwis?

Tak, można je znaleźć w rozbudowanym serwisie Rejestrów e-Zdrowia, gdzie znajduje się RPL - rejestr produktów leczniczych, ale również inne rejestry weryfikujące autentyczność aptek, hurtowni farmaceutycznych, Decyzje GIF (Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego), rejestr "przychodni" (podmiotów wykonujących działalność leczniczą). Warto wiedzieć, że na stronie z CHPL czyli RPL w ramach danego leku dostępne są również inne dokumenty jak

 • ulotka informacyjna dla pacjenta
 • informacja nt. treści zawartych na opakowaniu pośrednim (kartonik leku) i bezpośrednim (etykieta butelki z syropem, blister z tabletkami)
 • decyzje do wydanego pozwolenia (mogą one uwzględniać korektę informacji w zakresie np. błędnej nazwy podmiotu odpowiedzialnego)
 • streszczeniu raportu RMP (planu zarządzania ryzykiem) dla nowych leków stosowanych w leczeniu ciężkich chorób
 • materiały edukacyjne dla personelu medycznego
 • materiały edukacyjne dla pacjenta - może zawierać ankietę dla pacjenta, która kwalifikuje lub dyskwalifikuje go do zastosowania danego produktu leczniczego.

 

PODSUMOWUJĄC - RPL to baza zawierająca oryginalne Charakterystyki Produktów Leczniczych wszystkich leków dopuszczonych do obrotu w Polsce. Pliki dostępne w tym serwisie dostępne są w łatwym do odczytania formacie pdf.

 


Z czego korzystałam pisząc ten tekst?

 • https://archiwum.mz.gov.pl/leki/produkty-lecznicze/charakterystyka-produktow-leczniczych/
 • https://health.ec.europa.eu/document/download/6a043dea-7d0f-4252-947b-cef58f53d37e_en
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011261381/U/D20011381Lj.pdf
 • https://rejestry.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public
 • https://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/zagadnienia-rejestracyjne/druki-informacyjne

Ostatnie wpisy

kup mi kawkę na buycoffee.to

mgr farm. Kasia Deptuła

Medyczny Akapit we własnej osobie. Copywriterka, farmaceutka, psia mama, miłośniczka post-rocka. Uwielbiam kawę.

LinkedIn

O mnie

— 2024 —

medyczny akapit

zdrowa porcja contentu bez recepty!