Każdy tekst pro­jek­tuję osobno z wyko­rzy­sta­niem wie­dzy i doświad­cze­nia, które naby­wa­łam m.in. jako mgr far­ma­cji w aptece. Two­rzone tre­ści opie­ram na lite­ra­tu­rze spe­cja­li­stycz­nej i bazach nauko­wych. W swo­jej pracy korzy­stam ze spraw­dzo­nych narzę­dzi SEO.

Jestem far­ma­ceutką — z wykształ­ce­nia, powo­ła­nia i pasji. Od kilku lat jako copyw­ri­ter medyczny zaj­muję się two­rze­niem edu­ka­cyj­nego i infor­ma­cyj­nego con­tentu dla pacjen­tów, aptek inter­ne­to­wych i por­tali poświę­co­nych tema­tyce zdro­wot­nej.

SEO Copywriting medyczny dla stron internetowych

To doświadczona copywriterka SEO i farmaceutka z jasną wizją treści, które planuje, tworzy, aktualizuje oraz optymalizuje.

Zobacz portfolio

Unikalny tekst wzywający do działania - rezerwacji, dodania do koszyka i zakupu.

Teksty sprzedażowe

Cenne źródło informacji  i odpowiednia kreacja budująca wizerunek marki.

Artykuły eksperckie

Dobry plan na treści, zarządzanie nim i dystrybucja we wszystkich kanałach.

Strategia contentowa

Odpowiednie treści z dobrym przekazem, nasycone językiem korzyści.

03.

02.

04.

01.

Treści na stronę www

To doświadczona copywriterka SEO i farmaceutka z jasną wizją treści, które planuje, tworzy, aktualizuje oraz optymalizuje.

Zobacz portfolio

Co wyróżnia Medyczny Akapit?

Dobry research, merytoryka i klarowność źródeł.

Podejście do grupy docelowej - klienci, pacjenci, czytelnicy.

Twórcze pisanie oparte na wiedzy, doświadczeniu, oryginalności.

Terminowość, planowanie, praca z zgodnie z harmonogramem.

— 2024 —

behance medyczny akapit
linkedin medyczny akapit
pinterest medyczny akapit
facebook medyczny akapit
tik tok medyczny akapit

medyczny akapit

zdrowa porcja contentu bez recepty!