Tek­sty medyczne to zróż­ni­co­wana grupa tre­ści. Może budo­wać świa­do­mość marki, dostar­czać wie­dzy, napę­dzać kon­wer­sję i sku­tecz­nie edu­ko­wać.

Zależ­nie od Two­ich potrzeb stwo­rzę dla Cie­bie arty­kuł na bloga, post na Social Media, opisy pro­duk­tów z Twojego asor­ty­mentu, tre­ści mar­ke­tin­gowe i inne kre­acje tek­stu.

PAMIĘTAJ!

Dobry tekst przy­ku­wa uwagę czy­tel­nika moty­wu­jąc go do dzia­ła­nia, a gra­ficzne formy jak infografiki i banery pozwa­lają lepiej wyra­zić i wyeks­po­no­wać treść.

➡️ zobacz cząstkę mojej twórczości PORTFOLIO

Oferta w Medyczny Akapit

 • apteki inter­ne­towe (e-apteki) i ser­wisy do rezer­wa­cji leków

 • pro­du­cenci leków, suple­men­tów diety, wyro­bów medycz­nych i kosme­ty­ków

 • por­tale infor­ma­cyjne i tema­tyczne zwią­zane ze zdro­wiem

 • sklepy zie­lar­sko-medyczne ofe­ru­jące suple­menty diety i odżywki

 • pla­cówki ochrony zdro­wia (przy­chod­nie, szpi­tale i porad­nie)

Do kogo kieruję ofertę?

Teksty na stronę www i sklep online

 • arty­kuły eks­perc­kie i spe­cja­li­styczne;

 • tre­ści i publi­ka­cje porad­ni­kowe na bloga;

 • posty i wpisy blo­gowe.

 

Strategia treści

 • zaplanowanie publikacji;

 • dobór tematów względem panujących trendów;

 • pomoc w optymalizacji pod SEO.

 

Kategoryzacja i asortyment

 • analiza, rozbudowa, modyfikacja i edycja drzewa kategorii;

 • opis produktów - ich właściwa prezentacja i ekspozycja;

 • opis kategorii z linkowaniem wewnętrznym.

 

Posty na Social Media (FB, IG, Pinterest, LinkedIn).

Projekty graficzne online/web (infografiki, banery).

Teksty marketingowe np. artykuły sponsorowane pod link building.

To lista usług i zagadnień, na których się znam i chętnie pomogę.

W czym pomogę Twojej firmie?

Wysyłka

Po poprawkach otrzymujesz ode mnie gotowy tekst np. mailem.

Korekta

Czytasz tekst, nanosisz pytania / uwagi. Dyskutujemy nad tekstem jeśli potrzeba.

Przygotowanie

Sporządzam plan dla tekstu, wybieram frazy, zagadnienia. Poddaję obróbce i optymalizacji pod SEO.

Konsultacja 

Rozmawiamy czego potrzebujesz, jak dużo i na kiedy

Jak wygląda współpraca?

Poniżej typowe 4 etapy / kroki we współpracy ze mną

— 2024 —

behance medyczny akapit
linkedin medyczny akapit
pinterest medyczny akapit
facebook medyczny akapit
tik tok medyczny akapit

medyczny akapit

zdrowa porcja contentu bez recepty!